Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

24. august 2023

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.

Školné a poplatky


Školné a spôsob úhrady

Výška školného sa v tomto školskom roku mení. Upravil ho náš zriaďovateľ, ktorým je bratislavský magistrát. Urobil tak formou všeobecne záväzného nariadenia. O výške školného teda naša škola nemôže rozhodovať.

Mesačná výška školného

O výške školného rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva 29. júna 2023. VZN aktualizované o mieru inflácie prijali s účinnosťou od 1. septembra 2024.

  1. prípravné štúdium 11 eur/mes. (55 eur/polrok )
  2. zborový spev, súborová práca, hra v skupine 6,60 eur/mes. (33 eur/polrok)
  3. základné štúdium (prvý a druhý stupeň) individuálne 17,60 eur/mes (88 eur/polrok)
  4. základné štúdium (prvý a druhý stupeň) skupinové 12,10 eur/mes. (60,50 eur/polrok)
  5. štúdium pre dospelých (do 25 rokov) individuálne 27,60 eur/mes. (138 eur/polrok)
  6. štúdium pre dospelých (do 25 rokov) skupinové 17,60 eur/mes. (88 eur/polrok)
  7. štúdium pre dospelých (od 25 rokov vrátane) individuálne 44,20 eur/mes. (221 eur/polrok)
  8. štúdium pre dospelých (od 25 rokov vrátene) skupinové 44,20 eur/mes. (221 eur/polrok)

Aký je poplatok, ak navštevujete viacero odborov

Ak žiak navštevuje viacero odborov, poplatok musíte zaplatiť za každý z navštevovaných odborov. V prípade, keď žiak štúdia pre dospelých dosiahne vek 25 rokov v priebehu školského roka, prispieva vyššou sumou štúdia pre dospelých až od nasledujúceho školského roka.

Termín úhrady a jej spôsob

Podľa VZN je potrebné poplatok za školné uhradiť do 10. októbra v jednej sume za 5 mesiacov (september – január). V druhom polroku je určený termín do 10. februára tiež v jednej sume za 5 mesiacov (február – jún). Číslo účtu a variabilný dostanete elektronickou poštou na adresu, ktorú ste uviedli v elektronickej prihláške.

Sankcie za nezaplatené školné

Škola môže rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia v prípade, ak rodič, zákonný zástupca, alebo dospelý žiak nezaplatil školné v stanovenom termíne a výške.

Odpustenie príspevku

O odpustení príspevku za školné môže rozhodnúť zriaďovateľ a nie škola. V prípade, že chcete požiadať o odpustenie alebo úľavu, musíte teda o to požiadať magistrát, ktorému musíte preložiť potvrdenie, že žiak školy je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Výšku čiastočnej úhrady školného určuje tiež zriaďovateľ školy – teda bratislavský magistrát.

Automatické zvýšenie školného

Príspevky sa automaticky zvýšia vždy k 1. septembru o mieru inflácie za predchádzajúci kalendárny rok. Výšku musí potvrdiť Štatistický úrad. Školné sa môže zvýšiť iba v prípade, ak kumulatívna miera inflácie od poslednej zmeny výšky príspevku dosiahne aspoň 5%.


24. august 2023

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.